۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

برنامه کشیک دستیاران گروه داخلی در سال 1398

   

   

   

   

برنامه کشیک دستیاران گروه داخلی در سال 1399

نیمه اول فروردین - بیمارستان افضلی پور

نیمه اول فروردین- بیمارستان شفا و باهنر