۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

برنامه اساتید گروه داخلی در درمانگاه بیمارستان افضلی پور سال 1398

 

فروردین  اردیبهشت    خرداد     
تیر مرداد شهریور   
مهر آبان آذر    
دی بهمن اسفند