۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

اهداف و رسالت گروه داخلی

 

ماموریت ما تربیت متخصصین داخلی است که ضمن ارائه عالی ترین سطوح مراقبت، تشخیص و درمان علمی و مبتنی بر شواهد برای بیماران، با رعایت

اصول اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای با نگرشی جامع در آموزش علوم پزشکی و رفع معضلات بهداشتی درمانی جامعه و نیز پژوهش های کاربردی

فعال باشند .