۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

تقویم آموزشی

موضوع عنوان ورودی تاریخ  
امتحان امتحان کتبی ارتقاء وگواهینامه ی دستیاران 1393 1394/04/05 دکتر ثمره فکری
امتحان امتحان عملی پایان بخش داخلی کارآموزان 1393 1393/12/27 خانم دکتر یزدی
امتحان امتحان کتبی پایان بخش داخلی کارآموزان 1393 1393/12/26 خانم دکتر یزدی
امتحان امتحان OSCE دستیاران داخلی 1393 1393/12/14 دکتر ثمره فکری، دکتر حیاتبخش
امتحان امتحان کتبی میان دوره ای دستیاران داخلی 1393 1393/11/30 دکتر ثمره فکری، دکتر حیاتبخش
شروع کار آموزی بالینی داخلی 1393 1393/10/01 خانم دکتر ثمره فکری
شروع امتحان کتبی میان دوره ای دستیاران داخلی 1389 1393/04/25 آقای دکتر عباس اطمینان
شروع امتحان کتبی ارتقاء وگواهینامه ی دستیاران 1392 1393/04/05 آقای دکتر سید عبدالرحیم خراسانی
شروع کارورزی بالینی داخلی 1386 1392/12/28 خانم دکتر برهانی نزاد
شروع امتحان کتبی میان دوره ای دستیاران داخلی 1388 1392/11/17 آقای دکتر عباس اطمینان
اتمام کارورزی بالینی داخلی 1386 1392/09/30 خانم دکتر برهانی نزاد
اتمام کارورزی بالینی داخلی 1385 1392/06/31 خانم دکتر برهانی نژاد
امتحان کارورزی بالینی داخلی 1385 1392/06/28 خانم دکتر برهانی نژاد
امتحان امتحان کتبی ارتقاء وگواهینامه ی دستیاران 1388 1392/06/14 وزارت بهداشت و درمان
امتحان امتحان کتبی ارتقاء وگواهینامه ی دستیاران 1391 1392/04/13 آقای دکتر سید عبدالرحیم حبیبی خراسانی
شروع کارورزی بالینی داخلی 1385 1392/04/01 خانم دکتر برهانی  نژاد
اتمام کارورزی بالینی داخلی 1386 1392/03/31 خانم دکتر برهانی نژاد
امتحان کارورزی بالینی داخلی 1386 1392/03/30 خانم دکتر برهانی  نژاد
امتحان امتحان کتبی میان دوره ای دستیاران داخلی 1391 1392/02/26 آقای دکتر عباس اطمینان
شروع کارورزی بالینی داخلی 1386 1392/01/01 خانم دکتر برهانی نژاد
امتحان امتحان OSCE دستیاران داخلی 1391 1391/12/09 آقای دکتر عباس اطمینان
امتحان امتحان کتبی میان دوره ای دستیاران داخلی 1391 1391/11/19 آقای دکتر عباس اطمینان