۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
م‍روری‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ل‍ول‌
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
م‍روری‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ل‍ول‌
م‍روری‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ل‍ول‌
درم‍ان‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
درم‍ان‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌
درم‍ان‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌
واک‍س‍ی‍ن‍اس‍ی‍ون‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌B
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
واک‍س‍ی‍ن‍اس‍ی‍ون‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌B
واک‍س‍ی‍ن‍اس‍ی‍ون‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌B
اخ‍ت‍لالات‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ اس‍ی‍د و ب‍از
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
اخ‍ت‍لالات‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ اس‍ی‍د و ب‍از
اخ‍ت‍لالات‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ اس‍ی‍د و ب‍از
ت‍ظاه‍رات‌ م‍ف‍ص‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ گ‍وارش‍ی‌
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
ت‍ظاه‍رات‌ م‍ف‍ص‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ گ‍وارش‍ی‌
ت‍ظاه‍رات‌ م‍ف‍ص‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ گ‍وارش‍ی‌
میوکاردیت در دیفتری و معرفی چند بیمار
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
میوکاردیت در دیفتری و معرفی چند بیمار
میوکاردیت در دیفتری و معرفی چند بیمار
پریکاردیت عفونی
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
پریکاردیت عفونی
پریکاردیت عفونی
بیماری هاری وبررسی موارد آن در استان کرمان
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
بیماری هاری وبررسی موارد آن در استان کرمان
بیماری هاری وبررسی موارد آن در استان کرمان
بررسی 17 مورد بیماری کالا آزار از سال 68-66 در بیمارستان شماره یک دانشکده پزشکی کرمان
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
بررسی 17 مورد بیماری کالا آزار از سال 68-66 در بیمارستان شماره یک دانشکده پزشکی کرمان
بررسی 17 مورد بیماری کالا آزار از سال 68-66 در بیمارستان شماره یک دانشکده پزشکی کرمان
آندوکاردیت عفونی
۱۳۹۶ جمعه ۲۰ بهمن
آندوکاردیت عفونی
آندوکاردیت عفونی