۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

دومین آزمون الکترونیک میان دوره دستیاران گروه داخلی پنج شنبه 96/02/28 با موفقیت برگزار گردید.